MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG
ETIKAI KÓDEXE

Word formátumban letölthetõ1.§ Bevezetõ

1) A Magyar Public Relations Szövetség (MPRSZ) 2000. április 6-án megtartott közgyûlése azzal a céllal fogadta el a Magyar PR Etikai Kódexet, a pr szakma etikai normagyûjteményét, hogy elõsegítse

a) a pr tevékenységnek a társadalom általánosan elfogadott erkölcsi normái szerinti végzését,

b) a pr tevékenységet végzõk morális értékrendjének fejlesztését,

c) a pr szakma iránti közbizalom fenntartását, erõsítését,

2) Az MPRSZ az alábbi dokumentumok szellemiségét irányadónak tekintve alakította ki a Magyar PR Etikai Kódexet:

a) Nemzetközi Public Relations Szövetség (IPRA) által 1961-ben Velencében, 1965-ben Athénban elfogadott és 1968-ban Teheránban módosított szakmai magatartási szabályzata,

b) az Európai Public Relations Konföderáció által 1978-ban, Lisszabonban kihirdetett és 1978-ban, valamint 1989-ben módosított, európai szakmai magatartási szabályzata.

2.§ A kódex hatálya

1) Az MPRSZ - alapszabályával összhangban - önmaga és tagjai számára elõírja a nemzetközi pr szervezetek etikai normáinak, illetve a Magyar PR Etikai Kódex elõírásainak betartását, illetve ugyanezt ajánlja a pr tevékenységet az MPRSZ-en kívül végzõk számára.

2) A kódex személyi hatálya a Magyarországon az MPRSZ tagjaként pr tevékenységet folytató személyekre és szervezetekre terjed ki, valamint azokra, akik a kódex rendelkezéseinek önként alávetik magukat.

3) A kódex tárgyi hatálya a Magyarországon a (2)-ben szereplõk által folytatott pr tevékenység tárgyiasult formáira és ezek hatására terjed ki.

3.§ Értelmezések

1) Amennyiben a kódex másképp nem rendelkezik, az egyes kifejezések értelmezésére az MPRSZ alapdokumentumainak fogalmi rendszere az irányadó. Amennyiben olyan fogalmat kellene értelmezni, amelynek meghatározása nem szerepel az MPRSZ alapdokumentumaiban, a Magyar Köztársaság vonatkozó jogszabályainak értelmezéseire kell támaszkodni, különös tekintettel a rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 2.§-ára, valamint az 1997. évi, a gazdasági reklámtevékenységrõl szóló LVIII. törvény 2.§-ára.

4.§

1) A pr tevékenység nem ellenkezhet az általános emberi normákkal, nem irányulhat az egyén méltósága ellen. A pr tevékenységet végzõk kötelesek tiszteletben tartani az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának elveit különös tekintettel a szólás- és a sajtószabadságra, az egyének információhoz jutásának jogára.

2) A pr tevékenység mûvelõjének tiszteletben kell tartania annak az országnak jogszabályait, etikai normáit, amelyben a pr tevékenységet végzi.

3) A pr tevékenység nem irányulhat a közérdek, különösen a társadalom demokratikus alapértékei ellen.

4) A pr tevékenységet végzõ nem használhat, és nem továbbíthat olyan információkat, amelyek tudomása szerint félrevezetõk lehetnek vagy hamisak. A pr tevékenységnek a valóságnak megfelelõ tényeken kell alapulnia.

5) A pr tevékenységet nyilvánosan és nyíltan kell végezni. Ezen azt értjük, hogy a pr tevékenység mûvelõje - anélkül, hogy a megbízás konkrét céljáról, teljesítésének formáiról harmadik félnek köteles lenne felvilágosítást adni - nem tarthatja titokban jelenlétét egy adott megbízás teljesítése során mindazok elõtt, akikre a megbízás teljesítése irányul.

6) A pr tevékenységet végzõ személy vagy szervezet a megbízójánál szerzett információkat a megbízó engedélye nélkül semmilyen formában, semmikor nem adhatja át harmadik félnek.

7) A pr tevékenységet végzõ személy vagy szervezet a megbízás teljesítése során nem vehet részt megvesztegetéssel járó ügyletben.

8) A pr tevékenység mûvelõje a személyes publicitásban kerülje a túlzó megnyilatkozásokat.

9) A pr tevékenység végzése során törekedni kell arra, hogy a pr szakmáról kedvezõ kép alakuljon ki a szélesebb közvéleményben, a megbízók körében és más kommunikációs szakmák képviselõiben.

5.§ A megbízókkal kapcsolatos magatartás elvei

1) A pr tevékenység során a megbízással, a munkaviszonnyal kapcsolatos megállapodások, (munka)szerzõdések betûjének és szellemének megfelelõ, tisztességes szolgáltatást kell nyújtani a megbízók, az ügyfelek, a munkáltatók számára.

2) A pr tevékenységet végzõ egyén vagy szervezet nem képviselheti egymással érdekellentétben vagy versenytársi viszonyban lévõ megbízók érdekeit az érintettek kifejezett egyetértése nélkül.

3) A pr tevékenységet végzõ egyén vagy szervezet sem alvállalkozóként, sem más formában nem ajánlhat megbízója számára, nem kapcsolhat be a megbízás teljesítésébe olyan személyeket, szervezeteket, akikkel, illetve amelyekkel anyagi viszonyok kötik össze, kivéve, ha ezt a tényt elõzetesen egyértelmûen a megbízó tudomására hozza.

4) A pr tevékenység mûvelõje a megbízás hatályától függetlenül õrizze meg megbízóinak, ügyfeleinek és munkáltatójának bizalmas közléseit, üzleti és üzemi titkait.

5) A pr tevékenységet végzõ egyén vagy szervezet ne alkalmazzon olyan módszereket, melyek sérelmesek lehetnek egy másik megbízójára, ügyfelére vagy munkáltatójára.

6) Ha a megbízás végrehajtása jogszabályok, illetve az Etikai Kódex elõírásainak megsértését feltételezné, ezt a tényt a pr tevékenységet végzõnek azonnal a megbízó tudomására kell hoznia, a megbízás teljesítését az érvényes jogi elõírásoknak megfelelõen fel kell függesztenie.

7) A pr tevékenységet végzõ egyén vagy szervezet - egy adott megbízás teljesítésével összefüggésbe hozható módon - nem fogadhat el sem anyagi, sem más ellenszolgáltatást, árengedményt, jutalékot harmadik féltõl oly módon, hogy azzal eredeti megbízóját hátrányos helyzetbe hozza.

8) A pr tevékenységet végzõ egyén vagy szervezet nem köthet olyan szerzõdést ügyfelével vagy alkalmazójával, amely számokban kifejezhetõ eredményt garantál.

6.§ A kollégákhoz, a társszakmák mûvelõihez való viszony

1) A pr tevékenységet végzõ egyén vagy szervezet szándékosan nem sértheti meg kollégája, illetve a konkurens szervezet szakmai jó hírét.

2) A pr tevékenységet végzõ egyén vagy szervezet nem törekedhet arra, hogy bármely más hasonló pr tevékenységet végzõ egyént vagy szervezetet megfosszon megbízásától, megbízójától, ügyfelétõl, munkahelyétõl oly módon, hogy a másik fél számára szándékosan elõidézett elõnytelen helyzetet teremt.

3) A pr tevékenységet végzõ egyén vagy szervezet nem fejthet ki olyan tevékenységet, amely csorbítaná a tömegkommunikáció függetlenségének elvét. A híreket, az információkat díjmentesen, rejtett jutalom nélkül lehet a média rendelkezésére bocsátani.

4) A pr tevékenységet végzõ egyén vagy szervezet nem fejthet ki burkolt reklámtevékenységet. A megbízás teljesítéséhez a reklámozás szabályai szerint vásárolhat hirdetési felületet, mûsoridõt.

5) A pr tevékenységet végzõ egyénnek vagy szervezetnek tiszteletben kell tartania a kommunikációs és más szakmák szabályait, alapelveit, amennyiben ezek összeegyeztethetõk a pr szakma szakmai-etikai normáival.

6) A pr tevékenységet végzõ egyén vagy szervezet mûködjék együtt más pr tevékenységet végzõ egyénekkel vagy szervezetekkel abban, hogy ezt a szabályzatot betartsák és betartassák.

7.§ Eljárási szabályok

1) Ha valamely természetes vagy jogi személy megítélése szerint egy másik fél pr tevékenység végzése során tanúsított etikátlan magatartását tapasztalja, akkor azt az MPRSZ Etikai és Fegyelmi Bizottsága tudomására hozhatja és ennek alapján az Etikai és Fegyelmi Bizottság eljárást kezdeményezhet.

a) Az eljárás megindításáról az Etikai és Fegyelmi Bizottságnak 30 napon belül kell döntést hoznia.
b) Amennyiben döntés születik az eljárás megindításáról, az eljárást további 60 napon belül kell lefolytatni.

2) Az MPRSZ Etikai és Fegyelmi Bizottsága saját tagjának kezdeményezésére az elnökség egyetértésével indíthat eljárást.

3) Az Etikai és Fegyelmi Bizottság az MPRSZ tagjaival kapcsolatos etikai ügyekben kezdeményezett eljárás során a következõkre jogosult:

a) Maga dönti el, kívánja-e személyesen meghallgatni az ügyben érintetteket vagy a rendelkezésre álló adatokból alakítja ki álláspontját.
b) Vizsgálódhat, állásfoglalást alakíthat ki és etikusnak, vagy etikátlannak minõsítheti az ügyben érintettek tevékenységét.
c) Határozhat úgy, hogy az üggyel nem foglalkozik.
d) Határozatát szóban vagy írásban indokolhatja.
e) A határozatot az indoklással együtt minden esetben közli az érintettekkel, az elnökséggel és az elvi iránymutatás érdekében szövetségen belül nyilvánosságra hozza. Az elnökség saját hatáskörében dönt az Etikai és Fegyelmi Bizottság határozatának szövetségen kívüli nyilvánosságra hozataláról.

4) Az Etikai és Fegyelmi Bizottság vizsgálódhat, és állásfoglalást alakíthat ki nem MPRSZ- tagok ténykedésérõl. Az ilyen állásfoglalást, az ügy kezelésére vonatkozó javaslatával együtt, az MPRSZ elnöksége elé terjeszti. Az állásfoglalás sorsáról - az MPRSZ érdekeinek figyelembe vételével - az elnökség dönt.