Magyar Reklámetikai kódex

 

1. cikkely

A kódex hatálya

(1) A kódex a Magyarországon reklámtevékenységet folytatók gyakorlati, szakmai-etikai normagyûjteménye.

(2) A kódex személyi hatálya kiterjed a Reklámszervezetek Érdekegyeztetô Tanácsába (RÉT) tömörült szervezetek tagjaira, és mindazokra, akik a kódex rendelkezéseinek önként alávetik magukat.

(3) A kódex tárgyi hatálya a Magyarországon közzétett rekámokra terjed ki.

 

2. cikkely

Értelmezések

(1) Amennyiben a kódex másképp nem rendelkezik, az egyedi kifejezések értelmezésére a gazdasági reklámtevékenységrôl szóló 1997. évi LVIII. törvény 2. § fogalmi rendszere, valamint a rádiózásról  és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 2. § fogalmi rendszere az irányadó.

(2) A kódex alkalmazása során a reklám fogalmát a gazdasági reklámtevékenységrôl szóló törvényben megfogalmazottakon túl ki kell terjeszteni egyrészt a társadalmi célú reklámra, másrészt a támogatással (szponzorálással) szerzett nyilvánosságra és a vásárlásösztönzés eszköztárára (pl. termékminta, kóstoló, jutalom, nyereményakció) is.

(3) Annak elbírálására, hogy a reklám a kódex elôírásainak megfelel-e, az egyes megjelöléseknek, kifejezéseknek a mindennapi életben, illetve az adott szakmában általánosan elfogadott jelentése az irányadó.

(4) A reklám megítélésénél figyelembe kell venni, hogy milyen hatást gyakorolhat a társadalomra, tekintettel a közzététel módjára és helyére. A reklámeszközök eltérô jellege miatt az a reklám, amely az egyik reklámeszközön közzétéve nem kifogásolható, nem fogadható el szükségképpen más reklámeszközön való megjelentetéskor is.

 

3. cikkely

Alapelvek

(1) A reklámnak törvényesnek, tisztességesnek és igaznak kell lennie.

(2) A reklámot társadalmi felelôsségérzettel kell elkészíteni.

(3) A reklámnak meg kell felelnie a tisztességes verseny általánosan elfogadott alapelveinek.

(4) A reklámozásban követni kell a társadalom általánosan elfogadott erkölcsi-etikai normáit, valamint a közízlést.

(5) Egyetlen reklám sem ronthatja a reklámszakma hírnevét, illetve nem ingathatja meg a reklámtevékenységbe vetett közbizalmat.

(6) A reklámszakma szereplôi és szervezetei – a reklámszakmai önszabályozás keretei között – a kereskedelmi szólásszabadság mindenkori érvényesítése érdekében lépnek fel.

 

4. cikkely

Általános tárgyi és motivációs reklámtilalmak, korlátozások

(1) A reklám nem tartalmazhat olyan elemeket és nem kelthet olyan összhatást, amelyek sértik a társadalom általánosan elfogadott erkölcsi-etikai normáit.

(2) A reklám nem élhet vissza a fogyasztó bizalmával, nem használhatja ki tapasztalatlanságát, hiszékenységét vagy tudatlanságát.

(3) Természeti értékek, történelmi, tudományos, kulturális értékek, emlékek reklámban való alkalmazása nem sértheti azok megbecsülését.

(4) A reklám nem sérthet semmilyen világnézeti, ezen belül vallási meggyôzôdést. Vallási jelképek, motívumok a reklámban kizárólag a jó ízlés határai közötti és a tárgyhoz illô módon használhatók fel.

(5) A reklám nem tartalmazhat népek, nemzetiségek, etnikumok vagy nemek közötti hátrányos megkülönböztetést, illetve nem támogathat ilyen nézeteket.

(6) Nemzetek jelképei a reklámban – elsôsorban termékek, szolgáltatások eredetének megjelölésére való utalásként – a jó ízlés határai között használhatók fel.

A Magyar Köztársaság nemzeti jelképeinek használatáról törvény rendelkezik.

Az egyes megyék, települések jelképei csak az illetékes önkormányzat elôzetes engedélyével használhatók fel a reklámban.

Mindezen jelképek használata során meg kell ôrizni azok tekintélyét.

(7) A reklám nem tartalmazhat olyan elemeket és nem kelthet olyan összhatást, amely agresszív, erôszakos vagy törvénybe ütközô cselekedeteket ösztönöz, támogat vagy igazol.

(8) A társadalmi célú reklám kivételével a reklám nem kelthet félelmet.

(9) A reklám nem tartalmazhat olyan elemeket és nem kelthet olyan összhatást, amely az emberi élet, az egészség vagy a testi épség veszélyeztetését, a környezet károsítását, az állatok kínzását ösztönzi, támogatja vagy igazolja.

(10) Gyógyszerek, gyógyszernek nem minôsülô gyógyhatású készítmények reklámja nem tartalmazhatja egészségügyi szakemberek és szervezetek ajánlását. Egészségügyi cikkek, gyógyhatású élelmiszerek, kozmetikumok reklámja nem élhet vissza az egészségügyi szakemberek és szervezetek iránti bizalommal.

(11) Tilos a reklámozásban az erotika, a szexualitás öncélú – a reklám tárgya, témája által nem indokolt – felhasználása. Az emberi testnek a jó ízlés határai között történô ábrázolása nem kifogásolható.

(12) Pornográf tárgyak, eszközök, szolgáltatások reklámozása csak megfelelôen célzott módszerekkel reklámeszközökkel, helyszíneken történhet.

(13) A reklám nem tartalmazhat tudatosan nem észlelhetô elemeket.

 

5. cikkely

A félrevezetô reklám tilalma

(1) A reklám nem tartalmazhat olyan elemet és nem kelthet olyan összhatást, amely közvetve vagy közvetlenül félrevezetheti, megtévesztheti a fogyasztót vagy befogadót, különös tekintettel az alábbiakra:

a) a termék/szolgáltatás olyan tulajdonságai, mint: jelleg, összetétel, árujelzôk, eredetmegjelölés, származási hely, használhatóság, a gyártás ideje és módja, a felhasználhatóság köre, egészségre és környezetre gyakorolt hatása, mennyisége;

b) az áru értéke és a ténylegesen kifizetendô teljes ár, annak összetevôi, pl. szállítási, posta-, illetve egyéb költség;

c) a fizetés egyéb feltételei, pl. lízing, részletfizetés, hitelre történô vásárlás;

d) szállítás, garanciális feltételek, pl. csere, visszavétel, javítás, karbantartás;

e) az áru értékesítésével, forgalmazásával összefüggô, a fogyasztó döntését befolyásoló körülmények, pl. nyereményakció, jutalom, ajándék, csomagolás;

f) hivatalos minôsítés és jóváhagyás, pl. díjak, kitüntetések és bizonyítványok elnyerése.

(2) A reklám nem helyettesíti és nem is helyettesíthetô a vásárlási, illetve a szolgáltatási szerzôdés részleteinek megismerését és tudomásul vételét.

(3) A reklám nem élhet vissza kutatási eredményekkel, illetve mûszaki és tudományos kiadványokból vett idézetekkel. Tilos a tudományos eredmények és kifejezések megtévesztô felhasználása.

(4) A reklámban a fogyasztót pontosan és hitelesen tájékoztatni kell a kedvezmények és csereakciók feltételrendszerérôl vagy azok elérhetôségérôl.

(5) Az olyan termék vagy szolgáltatás reklámozása során, ahol az értékesítés módjából adódóan a fogyasztó kizárólag a reklám alapján dönt (pl. csomagküldés), a reklámozónak különösen nagy figyelmet kell fordítania a pontos és részletes tájékoztatásra.

(6) Új vagy jelentôs változáson átesett termék, szolgáltatás reklámjában az ,,új” kifejezés a termék, szolgáltatás életgörbéjéhez képest csak ésszerû ideig szerepeltethetô.

(7) Ha a gazdasági reklám arra hivatkozik, hogy a reklámozott termék vagy szolgáltatás megvásárlása közérdekû vagy jótékony célt szolgál, egyértelmûen közölnie kell, hogy a reklámozó mit vagy a bevételnek milyen hányadát fordítja a megjelölt célra.

(8) A társadalmi célú reklám megrendelôjét a reklámban jól felismerhetôen meg kell nevezni.

(9) Az olyan társadalmi célú reklámnak, amely anyagi támogatásra, adományozásra való felhívást tartalmaz, világosan és egyértelmûen meg kell jelölnie a kibocsátó szerezet nevét és a beérkezô adományok rendeltetését.

(10) A társadalmi célú reklám csak a valós veszélyhez illô mértékben kelthet félelmet.

 

6. cikkely

Az összehasonlító reklám szabályai

(1) Az összehasonlítást tartalmazó reklámnak meg kell felelnie a tisztességes verseny követelményeinek.

(2) Az összehasonlított termékek, szolgáltatások azonos jellegûek legyenek, és a különbséget a fogyasztó számára érthetô módon közöljék.

(3) Az összehasonlítás legyen tárgyszerû és terjedjen ki az összehasonlított termékek, szolgáltatások lényeges tulajdonságaira (pl. minôségi, használati jellemzôk, ár).

(4) Az összehasonlító reklámban közölt adatok legyenek elfogulatlan és szakszerû vizsgálattal egyértelmûen bizonyíthatók.

 

7. cikkely

A reklám azonosíthatósága

(1) A reklámnak megjelenési formájától és a használt reklámeszköztôl függetlenül világosan felismerhetônek kell lennie, ha a reklám olyan reklámeszközben jelenik meg, amelyik híreket, szerkesztôségi anyagokat vagy mûsort tartalmaz, akkor azt úgy kell közzétenni, hogy annak hirdetési jellege egyértelmûen kiderüljön.

(2) Társadalmi célokra a gazdasági reklám is hivatkozhat, azonban ilyenkor is egyértelmûen ki kell tûnnie a reklám gazdasági jellegének.

(3) A támogató (szponzor) nevét vagy az általa megnevezni kért márkanevet, védjegyet, megjelölést úgy kell nyilvánosságra hozni, hogy a támogatás (szponzorálás) tényérôl a szponzorált kiadvány, mûsor, rendezvény stb. minden résztvevôje, nézôje, olvasója, hallgatója tudomást szerezzen.

 

8. cikkely

A reklám érthetôsége, az anyanyelv védelme

A reklám tartalmában, vizuális elemeiben, hangzásában, megfogalmazásában, illetve idegen nyelvû elemek alkalmazásával nem kelthet olyan összhatást, amely nem érthetô világosan, félreérthetô vagy a magyar nyelv szabályait, tisztaságát sérti.

 

9. cikkely

A hitelrontás tilalma

A reklám nem támadhatja vagy ronthatja más vagy más termékének, szolgáltatásának hitelét sem közvetlenül sem közvetetten.

 

10. cikkely

Az árumegjelölések és a reklámötletek védelme

(1) Tilos a reklámban jogosulatlanul olyan nevet, megjelölést vagy árujelzôt használni, amelyrôl mást, illetve más termékét vagy szolgáltatását szokták felismerni.

(2) A reklám nem hasonlíthat annyira más reklámok általános megjelenéséhez,  szövegéhez, szlogenjéhez, vizuális megjelenítéséhez, zenéjéhez és hangeffektusaihoz, hogy az félrevezetô legyen vagy félreértésre adjon okot.

 

11. cikkely

A személyiségi jogok védelme

(1) A reklám nem használhatja fel jogosulatlanul valamely személy nevét, képmását, hangfelvételét, nyilatkozatát.

(2) A reklám nem sértheti a már nem élô személyeket megilletô történelmi vagy kulturális megbecsülést, illetve általában a kegyeleti érzést.

(3) Kizárólag a fogyasztó/befogadó egyidejû hozzájárulásával történhet reklámozás telefon, telefax, e-mail útján.

 

12. cikkely

Gyermekek és fiatalok védelme

(1) A gyermekeknek, fiatalkorúaknak vagy  gyermekek és fiatalkorúak szerepeltetésével készült reklám nem tartalmazhat olyan kijelentést, vizuális megjelenítést vagy hangeffektust, amely szellemileg, erkölcsileg és fizikailag a kárukra lehet, kihasználja hiszékenységüket, tapasztalatlanságukat és érzésvilágukat.

(2) A reklám nem vezethet a gyermekekben olyan tudat kialakulására, hogy ha a reklámozott árut nem vásárolnák meg, akkor szégyenkezniük kellene vagy hátrányba kerülnének.

(3) A reklám nem sértheti a gyermek- és fiatalkorúak elôtt a szülôk és a nevelôk tekintélyét, és nem biztathat velük szembeni engedetlenségre.

(4) A reklám nem használhatja ki tisztességtelenül a gyermek- és fiatalkorúak szülôk, nevelôk iránti bizalmát.

(5) A gyermekkorúakhoz szóló reklám nem indíthatja ôket arra, hogy bármilyen okból számukra ismeretlen személyekkel kapcsolatot keressenek vagy létesítsenek.

(6) Gyermekek és fiatalkorúak nem szerepeltethetôk az olyan termékek, szolgáltatások reklámjában, amelyek reklámozására alapvetôen alkalmatlanok.

(7) Egészségre ártalmas termék nem reklámozható a gyermekeknek vagy fiatalkorúaknak készült reklámban, illetve ilyen reklámokban nem szerepeltethetôk gyermekek és fiatalkorúak.

(8) Közoktatási intézményekben reklámozni csak az intézmény vezetôjének engedélyével szabad. Az engedélyeztetési kötezettség a reklámozott termék, szolgáltatás jellegére, a reklám tartalmára, a reklámozás módszerére és a közzététel helyére egyaránt vonatkozik.

 

13. cikkely

A szavatosság, jótállás (garancia) szabályai

(1) A reklám nem hivatkozhat olyan szavatosságra vagy jótállásra, amely a fogyasztónak nem nyújt több jogot, mint maga a jogszabály.

(2) Amennyiben a reklám garanciára hivatkozik, a reklámból a garancia tartalmának világosan ki kell tûnnie.

 

14. cikkely

Felelôsség a reklámért

(1) A kódex szabályainak betartásáért elsôsorban és mindenre kiterjedôen a reklámozó felelôs.

(2) Amennyiben a kódex alkalmazása szempontjából a reklámozó kiléte nem állapítható meg vagy a reklámozó bizonyítja, hogy a kódex szabályainak megsértésében vétlen, a reklámszolgáltató és a közzétevô is felelôs a reklámért.

(3) A reklámszolgáltatónak a reklám elkészítésénél, a reklám közzétevôjének a  közzétételnél úgy kell eljárnia, hogy a reklámozó helytállási kötelezettségének teljesítését lehetôvé tegye.