A Magyar Közterületi Reklámszövetség

óriásplakáttal foglalkozó cégei az alábbi általános üzleti feltételekkel kötik szerzôdéseiket:

 

A közterületi reklámozás

általános üzleti feltételei

 

1. Az „Általános üzleti feltételek” mindenfajta megállapodás alapját képezik. A megbízással a megbízó tudomásul veszi és elfogadja azt.

2. Csak az írásba adott megbízás érvényes. Az elfogadást vagy az elutasítást szintén írásban kell rögzíteni. A megbízások módosítását ugyancsak írásos formában szükséges közölni.

3. A megbízott vállalja, hogy a plakátolást rendben és határidôre teljesíti. Kártérítési igények és esetleges kifogások csak a hirdetés idején érvényesíthetôk. A megbízó kártérítést igényelhet, ha a megbízott részérôl szándékos vagy durva gondatlanságból eredô hibás teljesítés történt. A vis major körülmények (természeti katasztrófák, rendkívüli idôjárási behatások) mentesítik a megbízottat minden felelôsség alól. Ebben az esetben a megbízó választása szerint arányos kártérítésre (idôarányos díjvisszatérítés, új tábla rendelkezésre bocsátása stb.) tarthat igényt. Következménykárok érvényesítése kizárt.

4. A megbízott felelôssége nem terjed ki arra, hogy a megbízás szerint hirdetéssel ellátott objektumok a megállapodott idô alatt megszakítás nélkül üzemben legyenek. A bármilyen jellegû és bármiféle okból adódó átmeneti korlátozások vagy zavarok a hirdetési megbízatás egészét nem, csak az adott hirdetô- objektumot érintik. Ezt közös megállapodással egy, a megbízott által felajánlott új objektummal vagy arányos díjcsökkentéssel intézik el a szerzôdô felek. Amennyiben a médiatulajdonos nem tudja a visszaigazolt helyeket biztosítani, úgy köteles máshol – de dupla mennyiségben – plakáthelyet adni a megbízó számára.

5. A hirdetéshez szükséges plakátokat a megbízó bocsátja a megbízott rendelkezésére. Az esetleges plakáthiányból adódó, nem tökéletes plakátelhelyezésért a megbízott nem visel felelôsséget.

6. A megbízott köteles a plakátokat a megrendelt idôponttól számított 5 naptári napon belül kihelyezni. A plakátok felragasztását kizárólag a megbízott dolgozói, ill. annak erre meghatalmazottai végzik. A már nem aktuális, megrongálódott plakátokat a megbízott köteles a megbízó külön kérése nélkül is makulatúrázni.

7. A plakátok tartalmáért és formájáért (méret, minôség, színtartósság), valamint a hatósági elôírások betartásáért a megbízó visel felelôsséget. A megbízott a megbízástól visszaléphet, ha annak elfogadásakor a plakát formája és tartalma ismeretlen volt számára, és sérti a jó erkölcsöt, a hatósági elôírásokat stb. Ilyen esetben a médiatulajdonos által nem ismert plakátok számára lefoglalt plakáthelyek bérleti díját a megbízónak ki kell fizetnie.

8. Hatósági plakátletiltás esetén a megbízó köteles kifizetni a teljes bérleti díjat és a letiltott plakátok eltávolításának vagy átragasztásának esetleges költségeit.

9. Amennyiben a hirdetések elhelyezését vagy megmaradását az illetékes hatóság vagy az objektum tulajdonosa bármilyen okból elutasítja, úgy minden erre vonatkozó megállapodás érvényét veszti. A megbízónak nincs joga kártérítésre, de az ilyen esetekben – a plakátok lefoglalásának kivételével – a bérleti díj esetlegesen elôre kifizetett részét visszakapja. Ha a megbízott hirdetési objektum feletti rendelkezési joga megszûnik, akkor köteles a megszüntetett tábla (táblák) helyett másik helyet (helyeket) biztosítani, s errôl a megbízót tájékoztatni.

10. A megállapodott számú plakátokat és pótplakátokat (a kihelyezendô plakátok min. 2%-át) a hirdetés kezdete elôtt 3 munkanappal vámolva, nagyobb mennyiségnél raklapokon, a megbízotthoz kell szállítani. Késedelmes szállítás következményeiért a megbízott felelôsségre nem vonható, ugyanakkor pótlólagos technikai költség kiszámlázására jogosult. Ebben az esetben a megfelelô idôben nyújtott és tökéletes megbízásteljesítés nem szavatolható. Az ezáltal okozott késedelmes kiragasztás nem vonja maga után a lejárati idô meghosszabbodását.

11. A külön szolgáltatások költségeit (csíkok felragasztása, plakátolás a megszokott ragasztási meneten kívül, fel nem  használt plakátok visszaküldése stb.) a megbízónak kell viselnie. A megbízás pontos kivitelezése érdekében ragasztási vázlatra van szükség. Ennek hiányában a megbízott a helyes ragasztásért nem felel. Abban az esetben, ha a plakátok nem felelnek meg a szabványnak, illetve a megrendelésben foglaltaktól eltérôek, pótlólagos ragasztó- és papírköltséggel kell számolni. (Szabványminôségû a famentes, minimálisan 100 g/m2 súlyú plakátpapír).

12. A megbízás teljesítése után megmaradt (fel nem használt) plakátokért – erre vonatkozó külön megállapodás hiányában – a megbízott nem tartozik felelôsséggel.

13. A klasszikus médiára fordított reklámköltségek elemzésével foglalkozó intézmények kérésére a megbízott közölheti a megbízó számára kihelyezett plakátok darabszámát, méretét és fajtáját (pl. általános hirdetés, egész helyet betöltô stb.) – kizárólag a reklámráfordítás felmérése céljából.

14. A számla a megbízás visszaigazolása idôpontjában érvényes tarifákat tartalmazza. A tarifaváltozások jogát a megbízott év közben is fenntartja, de arról minimum 3 hónappal a tarifaváltozás elôtt köteles a megbízót írásban értesíteni. A megbízott jogosult a bérleti díj számláját a bérleti idôszak 5. napján benyújtani, a megbízó köteles azt 20 naptári napon belül kiegyenlíteni.

15. Fizetési késedelem vagy halasztás esetén a megbízott felszámolja a jogszabályban elôírt késedelmi kamatot.

16. A megbízás lemondása esetén a megbízott sztornódíjat jogosult számlázni, amely a megrendelés idôpontjától kezdôdik és mértéke a bérleti díj 10%-a, amennyiben a bérleti idôszak elsô napja elôtt több mint 6 héttel történik. Hat héten belüli visszalépés esetén a sztornódíjak mértéke a következôképpen alakul:

 

A megbízás lemondásának idôpontja                                                                   Sztornódíj

 

Bérleti idôszak elsô napja elôtt legkésôbb                                                             A bérleti díj

6 héttel   20%-a

3 héttel   50%-a

3 héten belül                80%-a

 

A sztornírozást írásban kell közölni. Ennek érvényessége a kézhezvétel idôpontja.

 

 

 

Budapest, 1997. január

 

 

 

A fentiek nem helyettesítik a felek közötti konkrét megállapodásokat, illetve szerzôdéseket.

 

 

                Niklai Péter

                a Magyar Közterületi Reklámszövetség

                fôtitkára